Full Size Pictures

Dräger erwirbt Mehrheitsanteile an TUHH-Start-Up bentekk

11064/bentekk_gra_nder_matthias_schmittmann_links_johannes_weber_rechts_.jpg

bentekk-Gründer Matthias Schmittmann und Johannes Weber Foto: bentekk

Click on picture for full size version!


Back to article